Kontaktai

MB Asmeninis augimas

Sąskaita: LT537300010167979725

Įm. k. 305778684

Adresas: Draugystės g. 17-1, LT-51229, Kaunas 

Tel.: +370 (641) 61318

El. p.: mbasmeninisaugimas@gmail.com

 

Pirkimo-pardavimo taisyklės

1. SĄVOKOS

1.1. Pirkimo–pardavimo elektroninėje parduotuvėje https://ugnelindziute.lt taisyklės (toliau – Taisyklės) – tai nuotolinė paslaugų pirkimo pardavimo sutartis, kuria nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, paslaugų įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, šalių atsakomybė bei kitos su paslaugų pirkimu ir pardavimu susijusios nuostatos.

1.2. Elektroninėje parduotuvėje esanti internetinė erdvė, kurioje Pirkėjas, gali pirkti seminarus, mokymus ir asmenines konsultacijas.

1.3. Pardavėjas – MB Asmeninis augimas, įm. k. 305778684, tel.: +370 665 80765, el. p.: mbasmeninisaugimas@gmail.com. 

1.4. Pirkėjas – asmuo, įsigijęs paslaugų elektroninėje parduotuvėje https://ugnelindziute.lt.

1.5. Pirkimo pardavimo sutartis – tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta paslaugų pirkimo pardavimo sutartis, kurią sudaro prekių užsakymo paraiška, kurią Pirkėjas pateikia Pardavėjui per https://ugnelindziute.lt sistemą, ir šios Taisyklės su vėlesniais pakeitimais ir papildymais.

2. BENDROSIOS SĄLYGOS

2.1. Šia Pirkimo – pardavimo sutartimi Pardavėjas įsipareigoja parduoti ir pristatyti Pirkėjo užsakytą ir apmokėtą prekę Pirkėjui, o Pirkėjas įsipareigoja sumokėti už prekę nustatytą pinigų sumą ir priimti pristatytą prekę bei atlyginti pristatymo išlaidas, šiose Pirkimo pardavimo taisyklėse numatytomis sąlygomis.

2.2. Naudotis elektroninės parduotuvės paslaugomis, turi teisę prisiregistravę prie sistemos klientai, kurie yra: veiksnūs fiziniai asmenys, t. y. 18 metų sulaukę asmenys, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka.

2.3. Pirkėjui nesuteikiama teisė užsisakyti prekes elektroninėje parduotuvėje https://ugnelindziute.lt, jeigu Pirkėjas nėra susipažinęs su Taisyklėmis ir (ar) su jomis nesutinka. Tais atvejais, kai Pirkėjas nesutinka su Taisyklėmis arba tam tikra jų dalimi, jis negali užsakyti prekių elektroninėje parduotuvėje https://ugnelindziute.lt. Priešingu atveju, jeigu Pirkėjas užsisakė prekes, laikoma, kad Pirkėjas susipažino ir sutiko su Taisyklėmis.

2.4. Pardavėjas neprisiima jokios rizikos ar atsakomybės ir yra besąlygiškai atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės, jei Pirkėjas iš dalies ar visiškai nesusipažino su Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.

3. PIRKĖJO TEISĖS

3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti paslaugas elektroninėje parduotuvėje https://ugnelindziute.lt, šių Taisyklių nustatyta tvarka.

4. PIRKĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI

4.1. Pirkėjas, užsisakydamas paslaugas elektroninėje parduotuvėje https://ugnelindziute.lt, privalo sumokėti už paslaugas ir priimti jas šių Pirkimo pardavimo taisyklių nustatyta tvarka.

4.2. Pirkėjas visiškai atsako už veiksmus, atliktus naudojantis https://ugnelindziute.lt svetaine.

4.3. Pirkėjas yra atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų tikslumą, teisingumą, išsamumą, duomenų savalaikį tikslinimą, jiems pasikeitus. Pardavėjas jokiu atveju nebus atsakingas už žalą, atsiradusią Pirkėjui ir (ar) tretiesiems asmenims, jeigu Pirkėjas pateikia registracijos formoje netikslius, neteisingus, neišsamius duomenis, nedelsiant nepatikslina pasikeitusių asmens duomenų.

4.4. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant bet ne vėliau kaip per 1 dieną informuoti apie tai Pardavėją.

4.5. Pirkėjas, naudodamasis elektroninės parduotuvės paslaugomis, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų https://ugnelindziute.lt svetainėje, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

5. PARDAVĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI

5.1. Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir elektroninėje parduotuvėje https://ugnelindziute.lt nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis teikiamomis paslaugomis.

6. PIRKĖJO REGISTRACIJA IR PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIES SUDARYMAS

6.1. Pirkėjas gali pirkti prekes  svetainėje užsiregistravęs sistemoje pagal šiame tinklalapyje pateiktas Taisykles.

6.2. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, sutikęs su Pirkimo pardavimo taisyklėmis, suvedęs prašomus pateikti Pirkėjo duomenis bei atsiskaitymo už paslaugas būdą paspaudžia aktyvią nuorodą „Apmokėti“.

6.3. Kiekviena tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta Pirkimo pardavimo sutartis yra registruojama ir saugoma https://ugnelindziute.lt duomenų bazėje.

7. PREKIŲ/PASLAUGŲ KAINOS IR APMOKĖJIMO TVARKA

7.1. Pirkėjas gali atlikti mokėjimą už paslaugas per Paysera sistemą. Atsakomybė už duomenų saugumą šiuo atveju tenka sistemai, kadangi visos piniginės operacijos vyksta šioje elektroninio atsiskaitymo sistemoje.

8. PREKIŲ / PASLAUGŲ PRISTATYMAS

8.1. Pirkėjo įsigyti nuotoliniai produktai svetainėje https://ugnelindziute.lt ir visa jų medžiaga tampa prieinama  Pirkėjui, Paslaugos teikėjas el.paštu atsiųs visą reikalingą informaciją.  

8.2. Prisijungimo informaciją prie įsigytų produktų Pirkėjas gauna į pirkimo metu nurodytą el.paštą.

9. PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIES NUTRAUKIMO IR PINIGŲ GRĄŽINIMO TVARKA

9.1. Prekių grąžinimui galioja LR teisės aktuose numatyta tvarka.

9.2. Pirkėjui pradėjus užsakymą ir jo nebaigus (nesumokėjus) pirkimo-pardavimo sandoris laikomas neįvykusiu.

9.3. Jei Svetainėje Pirkėjams yra suteikiama pinigų grąžinimo garantija, Pirkėjas gali ja pasinaudoti per nurodytą laikotarpį nuo tos dienos, kada padaro pavedimą/apmokėjimą. Tokiu atveju Pirkėjui yra grąžinama visa jo sumokėta suma ir nutraukiama sudaryta Pirkimo-Pardavimo sutartis.

9.4. Visais kitais atvejais pinigai nėra grąžinami, nebent Pirkėjas ir Pardavėjas dėl to susitaria atskirai.

10. PRIVATUMO POLITIKA IR ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

10.1. Tvarkydamas asmens duomenis Pardavėjas vadovaujasi duomenų subjektų teises reguliuojančiais Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančiais norminiais teisės aktais elektroninės prekybos, tiesioginės rinkodaros ir apklausų, konkursų, žaidimų vykdymo tikslais.

11. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

11.1. Bendravimas tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, įskaitant, bet neapsiribojant, pranešimai, susirašinėjimas, vyksta rašytine forma. Pranešimai išsiųsti elektroniniu paštu taip pat prilyginami rašytinės formos pranešimams. Pranešimas elektroniniu paštu laikomas gautu, kai po jo išsiuntimo momento praėjo 96 valandos.

Privatumo politika

MB Asmeninis augimas yra įsipareigojusi saugoti ir gerbti Jūsų privatumą. Stengiamės, kad mūsų atliekamas asmens duomenų tvarkymas atitiktų 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentą (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas).

1. DUOMENŲ VALDYTOJAS

 

MB Asmeninis augimas, įm. k. 305778684, tel.: +370 665 80765, el. p.: mbasmeninisaugimas@gmail.com

2. PRIVATUMO POLITIKOJE NAUDOJAMOS SĄVOKOS

2.1. Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens identifikavimo numeris, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai, asmens buvimo vietos duomenys ir interneto identifikatorius.
2.2. Privatumo politika – šis dokumentas, kuriame yra numatytos pagrindinės asmens duomenų rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir saugojimo taisyklės.
2.3. Slapukai (angl. Cookies) – tai nedideli failai, įkeliami į kompiuterį, telefoną, planšetę ar kitą naudojamą įrenginį, kurių pagalba Svetainė atpažįsta įrenginį.
2.4. Svetainė – interneto tinklalapis https://ugnelindziute.lt/

3. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO PRINCIPAI

Tvarkomų asmens duomenų apimtis priklauso nuo svetainės lankytojams teikiamų paslaugų, taip pat to, kokią informaciją valdytojui pateikia duomenų subjektai, kai naudojasi paslaugomis, lankosi Svetainėje, siunčia užklausas ar kitais būdais valdytojui pateikia savo duomenis.

Duomenis valdytojas tvarko tik esant teisėto tvarkymo kriterijui – asmens sutikimu; kai tvarkyti asmens duomenis valdytoją įpareigoja atitinkami teisės aktai; kai asmens duomenis reikia tvarkyti dėl svetainės valdytojo ir trečios šalies teisėto intereso.

Svetainės valdytojas siekia, kad asmens duomenys būtų tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai, kad jie būtų tvarkomi tik tokiais tikslais, kuriais renkami, laikantis teisės aktuose nustatytų aiškių ir skaidrių asmens duomenų tvarkymo principų ir reikalavimų.

Jūs neprivalote pateikti jokių asmens duomenų, tačiau gali būti, kad tam tikros paslaugos, negalės būti suteiktos, jei asmens duomenys nebus pateikti.

4. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO APIMTIS, TIKSLAI, PAGRINDAS

Asmens duomenis tvarkome šiais tikslais, pagrindais ir tokios apimties:

Duomenų subjektų kategorijos: svetainės lankytojai, mokymų, seminarų dalyviai, lankytojai norintys užsiregistruoti naujienlaiškiui, lankytojai norintys užsiregistruoti asmeninėms konsultacijoms.

Svetainės valdytojas tvarko šiuos svetainės lankytojų, mokymų ir seminarų dalyvių, lankytojų norinčių užsiregistruoti naujienlaiškiui, lankytojų norinčių užsiregistruoti asmeninėms konsultacijoms. asmens duomenis: vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, kita lankytojo laisva forma pateikta informacija, IP adresas, svetainės naršymo istorija ir data. Duomenų tvarkymo tikslas – sukontaktuoti dėl mokymų ir seminarų, atsiųsti naujienlaiškį, sukontaktuoti dėl asmeninės konsultacijos. 

5. IŠ KOKIŲ ŠALTINIŲ GAUNAMI ASMENS DUOMENYS

Asmens duomenys gali būti gaunami iš duomenų subjektų (Jūsų), Jūsų užpildytų kontaktinių formų, Jums lankantis Svetainėje.

6. KIEK LAIKO VALDYTOJAS TVARKO ASMENS DUOMENIS

Tiesioginės rinkodaros tikslais valdytojas tvarko Jūsų duomenis tik, jei esate išreiškę sutikimą.

Asmens duomenys tvarkomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, duomenų subjektai ir/ar teisės aktai. Įprastai (jei nenurodyta kitaip) asmens duomenys tvarkomi 10 (dešimt) metų nuo asmens duomenų gavimo.

Jei pateiksite prašymą apriboti duomenų tvarkymą ir valdytojas tokį prašymą tenkins, surinkti asmens duomenys toliau nebus tvarkomi, išskyrus surinktų duomenų saugojimą. Jūs turite teisę bet kada atsisakyti gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus, susisiekdami su svetainės valdytoju elektroniniu paštu mbasmeninisaugimas@gmail.com. 

 

7. ASMENS DUOMENŲ TEIKIMAS KITIEMS SUBJEKTAMS

Jūsų asmens duomenys saugomi konfidencialiai ir tretiesiems asmenims neperduodami, išškyrus su duomenų valdytojo darbo, paslaugų teikimo, autorinių bei kitų teisėtai sudarytų/sudaromų sutarčių pagrindu susijusiems tretiesiems asmenims, užtikrindamas, kad būtų laikomasi asmens duomenų tvarkymo taisyklių. 

Asmens duomenų valdytojas asmens duomenis teiks ir tais atvejais, kai tokią pareigą Asmens duomenų valdytojui numato įstatymai, pvz.: gavus teisėtą valstybės ar savivaldybės institucijų reikalavimą, siekiant užkardyti nusikalstamas veikas ir pan.

8. ASMENS DUOMENŲ SAUGUMAS

Svetainės valdytojas savo vidinių organizacinių ir techninių priemonių pagalba deda visas protingas pastangas užtikrinti, jog asmens duomenys būtų apsaugoti nuo bet kokių neteisėtų veiksmų. Visi asmens duomenys ir kita duomenų subjekto pateikta informacija laikoma konfidencialia. Prieigą prie Asmens duomenų turime tik valdytojo bei valdytojo duomenų tvarkytojai, kuriems ji būtina darbo funkcijoms vykdyti arba paslaugoms teikti.

9. DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISĖS

Jūs turite šias teises:

a) teisę žinoti (būti informuotiems) apie savo asmens duomenų tvarkymą;
b) teisę susipažinti su savo tvarkomais asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, t. y. gauti informaciją apie asmens duomenų saugojimo laikotarpį, taikomas technines ir organizacines priemones duomenų saugumui užtikrinti, gauti informaciją iš kokių šaltinių ir kokie mano asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kam teikiami;
c) teisę reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi, nesilaikant teisės aktų nuostatų;
d) teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi jų asmens duomenys, išskyrus atvejus, kai šie asmens duomenys yra tvarkomi dėl teisėto intereso, kurio siekia duomenų valdytojas arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys, ir jei duomenų subjekto interesai nėra svarbesni;
e) teisę reikalauti, kad pateikti asmens duomenys būtų sunaikinti;
f) teisę reikalauti, kad būtų apriboti asmens duomenų tvarkymo veiksmai;
g) teisę reikalauti, kad tvarkomi asmens duomenys, jeigu jie tvarkomi automatizuotomis priemonėmis, duomenų valdytojo būtų persiųsti kitam duomenų valdytojui, jeigu tai yra techniškai įmanoma;
h) teisę dėl asmens duomenų tvarkymo pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai;
i) teisę susipažinti su rezultatu, gautu priimant sprendimą automatizuotu būdu, pateikti savo nuomonę bei pareikalauti, kad valdytojas peržiūrėtų sprendimą, priimtą automatiniu būdu;
j) kitas teises, nurodytas šioje privatumo politikoje ir Reglamente.

10. SLAPUKŲ NAUDOJIMAS

Interneto svetainėje, kaip ir daugelyje kitų, taip pat naudojami slapukai. Tai mažos apimties duomenų failai, įrašomi į Jūsų kompiuterį, kurie padeda mums greičiau ir patikimiau pateikti turinį. Jums lankantis mūsų svetainėse ar jomis naudojantis, taip pat naudojantis mūsų paslaugomis, programėlėmis, įrankiais ar pranešimų perdavimo kanalais, mes arba mūsų įgalioti paslaugų teikėjai galime naudoti slapukus, padedančius mums geriau, greičiau ir patikimiau Jus aptarnauti, taip pat reklamos tikslais. Slapukai paprastai galioja trumpai (vieną dieną, savaitę ar mėnesį), bet kai kuriais atvejais gali galioti ir iki vienerių metų.

Jūs galite ištrinti visus Jūsų įrenginyje jau esančius slapukus; be to, daugumoje naršyklių galite nustatyti, kad jos neleistų įdiegti slapukų. Tačiau jei tai padarysite, kai kurios paslaugos ir funkcijos gali neveikti.

Mes galime bendradarbiauti su trečiosiomis šalimis (dažniausiai vadinamomis paslaugų teikėjais), kurios turi galimybę, mums leidus, interneto svetainėse arba mūsų paslaugų teikimo vietose, programėlėse ir įrankiuose patalpinti trečiųjų šalių slapukus. Šių paslaugų teikėjai mums padeda kokybiškiau, greičiau ir patikimiau Jus aptarnauti. Trečiųjų šalių slapukams taikoma trečiųjų šalių privatumo politika, todėl mes neprisiimame jokios atsakomybės už trečiųjų šalių slapukų privatumo nuostatas.

11. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Privatumo politikos nuostatų vykdymui ir aiškinimui yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

Privatumo politika nėra laikoma susitarimu su Jumis dėl asmens duomenų tvarkymo. Šia privatumo politika valdytojas informuoja Jus apie asmens duomenų tvarkymo principus. Valdytojas gali savo nuožiūra keisti šią Privatumo politiką, kuri įsigalioja nuo jos paskelbimo svetainėje. Rekomenduojame reguliariai peržiūrėti Privatumo politiką.

Paskutinį kartą atnaujinta 2021-12-06.

 

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Sutikdami, paspauskite mygtuką „Sutinku“ arba naršykite toliau.